whatsapp spy reviews site spy phone review best where to buy research papers mobile phone surveillance system order of research paper fleet gps tracking here essay for civil services exam papers online spy mobile sms alabama live homework help cell phone spy free download mobile spy java download site writing sms tracker agent help spy on someones phone texts text tracking app Блог о

Kismácséd szakrális műemlékei

Nyomtat

haranglabSzeretném bemutatni a községünk múltjával foglalkozó kutatásom újabb eredményét, az egyházi és történelmi múltra utaló emlékműveinket. Ezek mindegyike más-más törtenelmi korszakban épült, mégis, a falun végig sétálva egy egységet alkotva pompás díszei a mai községnek, illetve az utca képének. Jelentőségük, értékük történelmi és néprajzi szempontból felbecsülhetetlen, ezért is fontos ezek bemutatása, megismerése és legfőképp megóvása.

Harangláb

A harangláb funkciója szerint riasztotta a lakosságot a közeledő veszedelemről, ellenségről, vagy természeti katasztrófáról. A harang szava a déli időpontban imára, keresztény összefogásra szólította fel az embereket. Az esti harangszó az Úrangyala imádságára és egy imára az elhunyt hozzátartozók lelki üdvösségére szólít. Elhalálozás esetén az elhunyt lelkéért húzták meg a harangot. A keresztény vallásban az öngyilkos elhunytért nem húzták meg a harangot. Az elhunyt férfinak kétszer ,,húztak", a nőnek egyszer.

A templomnak kápolnája nincs, ezért a falubeliek a falu közepén álló fából épült haranglábot használják. A régi harangláb 1680 körül épült, a két harang egyike is ekkor volt öntve. A régi harangláb felszentelve nincs. Az eredeti harangláb pontos helyét és formáját nem tudjuk, de már lehet következtetni arra, hogy az akkori, 17. század végén már a faluközpontban, a mai Szugla utcarészen volt, amely mai is a falu központi részéhez tartozik. Az egyik harangja éppen az előbb említett évben volt öntve. Mivel az 1695-ös és az 1714-es dokumentumok ilyenről nem tesznek említést, a másik harang viszont 1718-ban volt öntve, helyénvalóbb feltételezés azt hinni, hogy a haranglábat az 1714-et követő években építették.


A jelenlegi harangláb feltehetően az előző helyén, a 19-20. század fordulóján épült, 1903-1905 között. Három harangja van, az 1798-ból származó Szent Márk, súlya kb. 70 kg. 1924-ből származik a Szűz Mária harang, súlya 30 kg. 1927-ben lett öntve a Szent József harang, súlya kb. 15 kg. Alakját nézve négyzet alakú, alsó részét a fakonstrukcióhoz erősített, függőlegesen rakott deszkák képezik. A bejárati részt szintén fából készült ajtó alkotja. Az alsó sarkakon a fakonstrukció alapját képező pillérek állnak ki. Valójában ezek képezik az egész konstrukció tartószerkezetét. A középső részt gúla alakú rész alkotja. Innen magasodik ki a tartópilléreken álló tető rész, melynek a csúcsát vasból készült kettős kereszt díszíti.

A Harangláb felújítása során a műemlékvédők a faszerkezetet burkoló deszkákat nem engedték újakra cserélni, mert ezeknek már történelmi értékük van, viszont az eternit tetőpalákat fazsindellyel helyettesítették.

temetoi_nagykeresztA keresztény összefogást szimbolizáló déli harangszó, valamint az esti harangszó 2009 áprilisában végleg elhallgatott. Kutak József helyi nyugdíjas napi rendszerességgel húzta a ,,delet", az ,,esti harangszót", a ,,lélekharangot", amit akkor is szokás volt ,,csendíteni", amikor valamelyik kitelepített vagy elszármazott hunyt el. Kutak József 2009. április 17-én hunyt el. Azóta a harangok néhány évre elnémultak. E rövid hallgatást a helyi közösség megtörte, elhalálozás esetén a lakosok Lancz Ágnest bízták meg a harangozással, pon-tosabban a lélekharang meghúzásával, aki a szüleitől, Forró Margit és Józseftől ,,örökölte" ezt a megbízatást.

Út menti, temetői keresztek

A szent Margit római-katolikus templom előtti kőkereszt már a templomot ábrázoló 1903-as fényképen is látható. A kőkereszt a megfeszített Krisztust ábrázolja, a kereszt felső részén az INRI felirat olvasható. A kereszt a templomot körülölelő téglafal nyugati, külső oldalán található. Kovácsolt vaskerítésszegély veszi körül. Talapzatát többszintes, négyzet alakú kőalap képezi. Építésének pontos dátuma 1807. A kőkereszt az 1714-es templom-látogatásnak, más szóval vizitációnak állít emléket. Valójában ekkor, 1714-ben volt a templom felújítva, köszönhető mindez a nagyon aktív Bede Miklós plébánosnak. Az egyházvizitátor, mint jó gazdát-bonus eoconomus-megdicsérte. A diószegi templom előtt is áll egy kőkereszt, építésének az oka egybeesik a kismácsédi templom-vizitáció emlékével.

utszeli_kereszt

Útszéli kereszt

Útszéli kereszt az 1807-es évben készült. A kőkereszt az Ábrahám úti, 199-es házszámú családi ház kertjében található. A kőszobor a megfeszített Krisztust ábrázolja díszített, négyzet alakú alapon. A kőkereszt középső részét Szűz Mária-szobor alkotja. A kereszt alsó részét képező pilléren a datálás olvasható a következő felirattal: ,,BILITZKI ANDRÁS ÉS KUTAK BORBÁLA CSINÁLT ATAEZEN KEREZTET 1807"

A kereszt állításának az időpontja egybeesik a templom előtti kereszt állításának az időpontjával. Feltételezésem szerint, ha a templom előtti keresztet felszentelték, akkor az egyházi szokásoknak megfelelően ugyanúgy ez a kereszt is fel lett szentelve. Ennek a keresztnek a helyén egykor fából készült kis kápolnácska állott.

A kismácsédi Nepomuki Szent János ábrázolás négyzet alakú, falazott kis kápolnácskában található a falu közepén, a Községi Hivatal épülete mellett. A kis épületet nyerges tető fedi, homlokzatán a kettőskereszt látható. A szobrot vasrácsos ajtó védi. A belső térben Nepomuki Szent János szobra látható. Az oldalsó falakon a szent mellett két oldalról képek vannak elhelyezve. A szent jobb oldalán Szűz Mária, bal oldalról a töviskoronás Krisztus képe van. A falu történetéből ismert, hogy a mai szent Margit-tér területén egykor a régi Dudvág folyó folyt végig, tehát elhelyezésének pozíciója sem lehet véletlen. A Dudvág folyó új, mostani medre az 1905-ös évben készült. Nepomuki Szent János szobraFigyelembe véve Nepomuki Szent János területi elhelyezését, arra a megállapításra jutottam, hogy a szobor falazott épületbe való helyezése lehet a későbbi, a 19. századvégi, 20. század elejei korból, míg a szent szobor jelenlétét az 1750-70-es évekre lehet visszavezetni. A szobor jelenlétét az akkori Dudvág folyó bal parti jelenléténél, arra lehet következtetni, hogy a szent az akkori szolganép és zsellérség részére szolgált védőszentként. A Dudvág folyó jobb partját a földművelő, paraszt-gazdálkodó nép lakta. Nepomuki Szent János ábrázolása különösen a néhány évvel korábban pusztító pestisjárványok idején nyert aktualitást, tudniillik a prágai vértanú ravatalánál számos súlyos beteg nyert gyógyulást.

A Szentháromság szobra a falu közepén, a harangláb előtt található. A kb. 6 méter magas kőszobor négyzet alakú pilléren áll, melybe márványtábla van behelyezve. A márványtáblán a ,,Dicsőség szent Háromságnak Állították Biliczky József és István 1832. Megújítatott 1895. " felirat olvasható. A következő felújítást 1921-ben végezték. A szobor-csoport láb, törzs, fej elosztású. A lenti, homlokzati részen szárnyak nélküli angyal szobra van helyezve. A középső rész kónuszos, gömbölyű alakú, ráhelyezett négyzet alakú tartórésszel végződik. A négyzet alakú tartórészen helyezkedik el a Szentháromság. Föléjük emelkedik a fémből készült szentfényesség, melynek közepén a Szentlélek galamb formájában van ábrázolva. A szobrot díszítéses kovácsolt vaskerítés veszi körül, a szobor alapját négyzet alakú kőlap alkotja. A szobor építésének körülményeiről dokumentum hiányában csak feltételezni lehet, hogy az az 1831-es kolerajárvány emlékére épült. Az építtetők valószinűleg családostól megúszhatták a pusztító járványt, ezért hálából építtették a szobrot.

Szentháromság

Felhasznált irodalom: L. Juhász Ilona-Liszka József. Jelek a térben című néprajzi gyűjteményükből. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja. 2006.
Pályázó: Varga Ferenc, Kismácséd

2014. november

IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook